Home Informacione Purpura Trombocitopenike Imune në një pacient me Covid-19